Online επιμορφωτικό σεμινάριο: "Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του" - Νότια Ελλάδα, 27-28.11.2020

«Νέοι ΠΚ και ΚΠΔ – Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά» - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Online Επιμορφωτικό Σεμινάριο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του - Νότια Ελλάδα

 

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του».

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) για τη Νότια Ελλάδα στις 27 – 28 Νοεμβρίου 2020.         

Οι επιμέρους εισηγήσεις του σεμιναρίου επιδιώκουν να φωτίσουν σφαιρικά τις αλλαγές, που άπτονται  του πεδίου της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς μετά τη θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ και ΚΠΔ, παρέχοντας με εύληπτο τρόπο τόσο την εικόνα του νέου θεσμικού πλαισίου ποινικής αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, όσο και τις πρώτες νομολογιακές προσπάθειες ερμηνείας και εφαρμογής του.

 

Οι νέοι Κώδικες περιέχουν, ειδικότερα, πληθώρα ρυθμίσεων οι οποίες δίνουν μια εντελώς νέα μορφή στο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των εν λόγω μορφών εγκληματικότητας. Προέχουσα θέση, μεταξύ των κρίσιμων αλλαγών, κατέχουν, ενδεικτικά, (α) η κατάργηση τόσο του Ν. 1608/1950 για τους καταχραστές του Δημοσίου όσο και της διευρύνουσας την έννοια του δημοσίου υπαλλήλου διάταξης του άρθρου 263Α ΠΚ, (β) η ένταξη επιμέρους ρυθμίσεων για την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας περιουσίας σε αυτό το ίδιο το σύστημα του ΠΚ, (γ) η αναδιάρθρωση των διατάξεων για τη δωροδοκία και τη δωροληψία στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, (δ) η αναδόμηση των κεφαλαίων για την ποινική προστασία της ιδιοκτησίας και της περιουσίας και η αλλαγή φιλοσοφίας στην διαχείριση της σχετικής ποινικής ύλης με την ευρεία εισαγωγή θεσμών αποκαταστατικής δικαιοσύνης, (ε) η διεξοδικότερη ρύθμιση, με διατάξεις ενσωματωμένες πλέον στον ΚΠΔ, των θεσμών του Εισαγγελέα του Οικονομικού Εγκλήματος και του Εισαγγελέα Διαφθοράς, με παράλληλο συντονισμό των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, και (στ) η πρόβλεψη νέων θεσμών για την ταχύτερη περάτωση των ποινικών υποθέσεων, όπως οι θεσμοί της αποχής από τη δίωξη, της ποινικής συνδιαλλαγής και της ποινικής διαπραγμάτευσης.

Οι επιμέρους εισηγήσεις του σεμιναρίου επιδιώκουν να φωτίσουν σφαιρικά όλες τις ανωτέρω αλλαγές, παρέχοντας με εύληπτο τρόπο τόσο την εικόνα του νέου θεσμικού πλαισίου ποινικής αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, όσο και τις πρώτες νομολογιακές προσπάθειες ερμηνείας και εφαρμογής του. Παράλληλα, τίθεται ως στόχος και η συστηματική ανάδειξη των σημαντικότερων επιδράσεων που αναπτύσσουν οι ανωτέρω αλλαγές σε άλλους κλάδους του δικαίου, όπως το αστικό, το εμπορικό και το διοικητικό δίκαιο, προκειμένου έτσι να καταστεί δυνατή και μια πληρέστερη κατανόηση της σημασίας που έχουν οι νέοι Κώδικες στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς από το σύνολο της ελληνικής έννομης τάξης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει έντεκα (11) εισηγήσεις- σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία- και διαρθρώνεται στις κάτωθι τρεις (3) θεματικές:

Η αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς στο πλαίσιο του νέου ΠΚ
Η αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς στο πλαίσιο του νέου ΚΠΔ
Η επίδραση των νέων Κωδίκων στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς σε άλλους δικαιικούς κλάδους

Στο πρόγραμμα διδάσκουν κατεξοχήν καθηγητές των Νομικών Σχολών του Α.Π.Θ., καθώς και εξειδικευμένοι στα οικεία ζητήματα δικηγόροι, Δ.Ν.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

a.      Βεβαίωση συμμετοχής ή

b.      Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, πτυχιούχους, ασκούμενους, δικηγόρους, και γενικότερα σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Το ποσό διδάκτρων ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο ανά κύκλο. Ειδικώς για ασκούμενους δικηγόρους το ποσό διδάκτρων είναι 70 Ευρώ, ενώ το ποσό διδάκτρων ανά εκπαιδευόμενο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130  Ευρώ.

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 26/11/2020. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί για τους ενδιαφερόμενους από περιοχές της Νότιας Ελλάδας (Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοπόννησου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης) την Παρασκευή 27/11/2020  και ώρα 17:00-21:30, το Σάββατο 28/11/2020 και ώρα 9:30-17:00, διαδικτυακά (online), μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και όσοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο για τη Βόρεια Ελλάδα, εφόσον υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://www.diaviou.auth.gr/programs/ikonomiko-egklima-ke-diafthora-to-ne...