Διδακτορικές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής (αρ. συνεδ. 121/18-12-2018), που ελήφθη μετά τη δημοσίευση του Ν. 4559/2018, όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, υπάγονται στον προηγούμενο οικείο Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

(ΑΔΑ: ΨΘΒΓ46Ψ8ΧΒ-ΘΟ5).