Εσωτερικός Κανονισμός

Α. Γενικά- Σκοπός

Άρθρο 1.

Στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί ενιαία βιβλιοθήκη υπό τον τίτλο Βιβλιοθήκη «Ιωάννης Δεληγιάννης».

Άρθρο 2.

Ο σκοπός της Βιβλιοθήκης συνίσταται στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας και κάθε άλλου ενδιαφερομένου για την έρευνα στο πεδίο της νομικής επιστήμης.

Άρθρο 3.

Στη Βιβλιοθήκη εντάσσεται το σύνολο των βιβλίων και περιοδικών που υπήρχαν στις βιβλιοθήκες των Σπουδαστηρίων και των εδρών του Τμήματος Νομικής, καθώς και κάθε νεοεισερχόμενο βιβλίο ή περιοδικό. Το ίδιο ισχύει και για τις συλλογές βιβλίων και περιοδικών, οι οποίες παραχωρούνται με οποιονδήποτε τρόπο στο Τμήμα ή στους Τομείς του.

Άρθρο 4.

Η μηχανοργάνωση της Βιβλιοθήκης γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό πρόγραμμα «Horizon» και οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στον online κατάλογο, μέσω των τερματικών που υπάρχουν στο χώρο της. Η οργάνωση γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύστημα και τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και τους κανόνες καταλογογράφησης ΑΑCR2.

Β. Οργάνωση

Άρθρο 5.

1. Η Βιβλιοθήκη αναπτύσσεται: α) στο βιβλιοστάσιο που περιέχει τα βιβλία και τα περιοδικά της κύριας συλλογής κατανεμημένα κατά γνωστικό αντικείμενο, β) στο αναγνωστήριο, γ) στο χώρο απόσυρσης (υπόγειο) το οποίο περιέχει κυρίως πολλαπλά αντίτυπα, και δ) στο βιβλιοστάσιο των δωρεών που βρίσκεται στις αίθουσες σεμιναρίων υπ’αριθμ.109 και 110. Οι αίθουσες αυτές ανήκουν στον τομέα Διεθνών Σπουδών και στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης αντιστοίχως και χρησιμοποιούνται από αυτούς τους τομείς. Ευγενώς παραχωρήθηκαν για την εγκατάσταση των δωρεών της Βιβλιοθήκης.

2. Η Βιβλιοθήκη οργανώνεται σε έξι τομείς και έξι τμήματα, για καθένα από τα οποία ορίζεται ένας υπεύθυνος.

Οι τομείς της Βιβλιοθήκης αντιστοιχούν στους Τομείς του Τμήματος και είναι οι εξής:

Α. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου,

-Υποτομέας Αστικού,

-Υποτομέας Αστικού Δικονομικού Δικαίου,

-Υποτομέας Εργατικού Δικαίου,

Β. Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης,

Γ. Τομέας Διεθνών Σπουδών,

Δ. Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου,

Ε. Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, και

ΣΤ. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.

Τα τμήματα της βιβλιοθήκης είναι τα εξής: α) Γραμματείας και Οικονομικών, β) Δανεισμού - Διαδανεισμού, γ) Παραγγελιών, δ) Περιοδικών, ε) Δωρεών, στ) Οργάνωσης υλικού (καταλογογράφηση - ταξινόμηση), και ζ) Εκπαίδευσης χρηστών.

Άρθρο 6

1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής ή ο αναπληρωτής του προΐσταται της Βιβλιοθήκης.

2. Η Βιβλιοθήκη διευθύνεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, η οποία ορίζεται από την Κοσμητεία.

α) τον Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης

β) πέντε μέλη Δ.Ε.Π.,

γ) έναν βιβλιοθηκονόμο (υπεύθυνο/η της Βιβλιοθήκης)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι επιστημονικώς υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης και διορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

3. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής εμπίπτουν κυρίως:

α) Η ορθή λειτουργία της Βιβλιοθήκης προς εκπλήρωση των σκοπών της,

β) Η επικοινωνία και συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ,

γ) Ο συντονισμός των Τομέων και των Τμημάτων της Βιβλιοθήκης,

δ) Ο έλεγχος των οικονομικών της,

ε) Η σύνταξη ετησίων προϋπολογισμού και απολογισμού,

στ) Η κατανομή του προσωπικού στα επιμέρους Τμήματα και η παρακολούθηση του έργου που συντελείται,

ζ) Η αξιολόγηση των προτάσεων των Τομέων ή των μελών Δ.Ε.Π., φοιτητών ή άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για το έργο της Βιβλιοθήκης,

η) Ο επιστημονικός έλεγχος των παραγγελιών και η κατανομή τους,

θ) Ο προσδιορισμός της παρουσίας των μελών ΕΔΠ στην Βιβλιοθήκη,

ι) Η εφαρμογή των αποφάσεων των πανεπιστημιακών οργάνων, οι οποίες αφορούν στην Βιβλιοθήκη, και

ια) Η δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες εν γένει, καθώς και την ιστορία του ΑΠΘ.

Άρθρο 7.

Τα βιβλία της Βιβλιοθήκης κατανέμονται ως εξής: α. βιβλία κύριας συλλογής, β. βιβλία δωρεών, γ. βιβλία που χαρακτηρίζονται ως παλαίτυπα ή σπάνια και δ. πολλαπλά αντίτυπα βιβλίων που βρίσκονται στο υπόγειο. Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ισχύουν ειδικές διατάξεις ως προς τη δυνατότητα προσέγγισής τους από τους χρήστες.

Άρθρο 8.

Τα μέλη και τα υποψήφια μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και οι υποψήφιοι για λήψη διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος, προσφέρουν στην Βιβλιοθήκη ένα αντίτυπο των βιβλίων τους και των εν γένει μελετών τους. Η κατάθεση αυτή πιστοποιείται με έγγραφο της Βιβλιοθήκης προς τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής κατά περίπτωση για να προχωρήσει η διαδικασία της υποψηφιότητας.

Γ. Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Άρθρο 9. Χρόνος Λειτουργίας.

1. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σύμφωνα με το παρακάτω ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00΄-20.00΄. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, το ωράριο αυτό μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες που ανακύπτουν και τις δυνατότητες που υπάρχουν.

2. Οι αργίες της Βιβλιοθήκης είναι ίδιες με εκείνες των υπόλοιπων περιφερειακών βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό του.

3. Η Βιβλιοθήκη είναι δυνατόν να παύσει τη λειτουργία της για διάστημα που καθορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, προκειμένου να διεξάγεται ο απαραίτητος έλεγχος των βιβλίων και περιοδικών, η απογραφή του υλικού και οι αναγκαίες ανακατατάξεις, καθώς και εξαιτίας έκτακτης ανάγκης κατά την κρίση της Επιτροπής.

Άρθρο 10. Τρόπος Λειτουργίας.

1. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης εισέρχονται στο χώρο της χωρίς τσάντες και επανωφόρια, καθώς και με απενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού, να σέβονται το χώρο και να μην ενοχλούν τους αναγνώστες και το προσωπικό.

2. Το βεστιάριο του 3ου ορόφου, που βρίσκεται στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Νομικής.

3. Απαγορεύεται στους χρήστες της Βιβλιοθήκης το κάπνισμα και η μεταφορά και κατανάλωση τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

4. Μετά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη, οι χρήστες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία της κύριας συλλογής και στα φωτοτυπικά μηχανήματα που λειτουργούν με κάρτες. Τις κάρτες προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τον αυτόματο πωλητή καρτών στο χώρο υποδοχής της Βιβλιοθήκης. Μετά τη χρήση τους, τα βιβλία τοποθετούνται στα ειδικά κινητά καροτσάκια που υπάρχουν για το σκοπό αυτό. Ο αναγνώστης δεν τοποθετεί ο ίδιος τα έντυπα στα ράφια ούτε τα εγκαταλείπει στα τραπέζια των αναγνωστηρίων.

5. Τα βιβλία προστατεύονται με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και δεν απομακρύνονται από τη Βιβλιοθήκη, αν δεν πληρωθούν οι όροι δανεισμού, με ευθύνη του οικείου Τμήματος.

6. Το αναγνωστήριο χρησιμοποιείται για τη μελέτη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Νομικής.

7. Οι χώροι της κύριας συλλογής της Βιβλιοθήκης ( επιμέρους τομείς) χρησιμοποιούνται για έρευνα από όλους τους χρήστες και όχι ως αναγνωστήριο από τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Άρθρο 11.

Κατά το χρόνο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης τα μέλη Ε.Δ.Π. εξυπηρετούν τους χρήστες της στις έρευνές τους, όποτε χρειαστεί, με τρόπο που ορίζεται από τον οικείο Τομέα.

Δ. Δανεισμός

Άρθρο 12. Τρόπος δανεισμού.

Ο δανεισμός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ. (www.lib.auth.gr)

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των δανεισμένων βιβλίων και πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα βιβλία που δανείζεται σε άριστη κατάσταση, να μην τα δανείζει αλλού και να μην προκαλεί οποιεσδήποτε φθορές σε αυτά (επισήματα, υπογραμμίσεις, σημειώσεις, κλπ.)

Σε περίπτωση απώλειας κάποιου βιβλίου, ο δανειζόμενος υποχρεούται να καταβάλει την τρέχουσα τιμή αντικατάστασής του (αγορά και έξοδα αποστολής), αν το βιβλίο υπάρχει στην αγορά.

Αν δεν υπάρχει, υποχρεούται είτε να καταβάλει το κόστος αντικατάστασής του (δανεισμός από άλλη βιβλιοθήκη, φωτοτύπηση και βιβλιοδεσία), είτε να αγοράσει κάποιο άλλο βιβλίο πρώτης ζήτησης.

Αν ο δανειζόμενος ή ο χρήστης προκαλέσει φθορά σε κάποιο βιβλίο, υποχρεούται να καταβάλει το κόστος επιδιόρθωσής του και, αν το βιβλίο δεν επιδιορθώνεται, το κόστος αντικατάστασής του.

Τα περιοδικά δεν δανείζονται. Επίσης, δεν δανείζονται τα βιβλία που είναι ενταγμένα στο Αναγνωστήριο, αυτά που έχουν χαρακτηριστεί σπάνια, καθώς και τα πληροφοριακά (reference books). Τα σπάνια βιβλία δεν φωτοτυπούνται, ενώ η πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται μόνον ύστερα από άδεια της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Η παράβαση των κανόνων δανεισμού από το δανειζόμενο συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος περαιτέρω δανεισμού βιβλίων. Ειδικά στην περίπτωση παραβίασης του χρόνου επιστροφής, η στέρηση της δυνατότητας νέου δανεισμού είναι αυτόματη μέχρι την επιστροφή όλων των βιβλίων που έχει δανειστεί ο ενδιαφερόμενος.

Βιβλία που εκδόθηκαν πριν το 1930, καθώς και βιβλία που έχουν μεγάλη ζήτηση σε καθημερινή βάση ή είναι φθαρμένα ή με κακή ποιότητα χαρτιού, δε δανείζονται.

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί  επίσης το Τμήμα Διαδανεισμού και ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να προμηθεύονται υλικό (διαδανεισμός βιβλίων, φωτοαντίγραφα άρθρων κτλ) το οποίο δεν εντοπίζεται στη συλλογή της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας (άρθρο 4.4.), ο χρήστης που αιτείται υλικό μέσω διαδανεισμού, είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει το σύνολο του κόστους του διαδανεισμού. Η υπηρεσία αυτή εξυπηρετεί με τον ίδιο τρόπο αιτήματα άλλων βιβλιοθηκών ή ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 13. Χρόνος δανεισμού.

Η διάρκεια δανεισμού των τεκμηρίων διέπεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ (www.lib.auth.gr)

Ε. Τροποποίηση και έναρξη ισχύος

Άρθρο 14.Τροποποίηση.

Ο Κανονισμός Βιβλιοθήκης τροποποιείται, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η ισχύς του αρχίζει την επόμενη μέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.