Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Εμπορικό Δίκαιο" για το ακ. έτος 2019-2020

 

Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3605/τ.Β΄/24-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1881/τ.Β΄/28-5-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://commercial.law.auth.gr

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής και η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Εμπορικό Δίκαιο" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα για το ακ. έτος 2019-2020, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ καθώς και στη σχετική ανακοίνωση.