Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας αλλοδαπών φοιτητών Α.Π.Θ. (Σεπτέμβριος 2019)

 
Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ. 

Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572

Συνημμένα αρχεία: