Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές" για το ακ. έτος 2019-2020

 

Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3645/τ.Β΄/27-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1117/τ.Β΄/4-4-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αρ. 3000/29-30 Αυγούστου 2019, έχει εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 4-5 του Κανονισμού ΠΜΣ και αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://theory.law.auth.gr

Επισυνάπτεται το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ καθώς και στη σχετική ανακοίνωση.