Αποχωρήσαντες Καθηγητές

ΙΙ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Μαλαματή Βαλάκου (λέκτορας)

Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου (αναπλ. καθηγήτρια)

Βασίλειος Ζησιάδης (καθηγητής)

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου (λέκτορας)

Σταματία Κορδή-Αντωνοπούλου (αναπλ. καθηγήτρια)

Κωνσταντίνος Μπουραντάς (επίκ. καθηγητής) 

Λεωνίδας Παπαδόπουλος (λέκτορας)

Παρασκευή Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη (λέκτορας)

Αγγελική Πιτσελά (καθηγήτρια)

Κωνσταντίνος Πολυζωΐδης (λέκτορας)

Δέσποινα-Ειρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη (λέκτορας)

Δήμος Τσούρκας (επικ. καθηγητής)

Αναστάσιος-Ιωάννης Φρέρης (επίκ. καθηγητής)

Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου (επικ. καθηγήτρια)