Αποχωρήσαντες Καθηγητές

ΙΙ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Μαλαματή Βαλάκου (λέκτορας)

Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου (αναπλ. καθηγήτρια)

Βασίλειος Ζησιάδης (καθηγητής)

Σταματία Κορδή-Αντωνοπούλου (αναπλ. καθηγήτρια)

Αχιλλέας Κουτσουράδης (Καθηγητής)

Κωνσταντίνος Μπουραντάς (επίκ. καθηγητής)

Λεωνίδας Παπαδόπουλος (λέκτορας)

Παρασκευή Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη (λέκτορας)

Αγγελική Πιτσελά (καθηγήτρια)

Κωνσταντίνος Πολυζωΐδης (λέκτορας)

Δέσποινα-Ειρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη (λέκτορας)

Δήμος Τσούρκας (επικ. καθηγητής)

Αναστάσιος-Ιωάννης Φρέρης (επίκ. καθηγητής)

 

Συνημμένα αρχεία: