Πολιτική Ποιότητας Νομικής Σχολής

Δήλωση πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του  στο επιστημονικό πεδίο της Νομικής, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, καθώς και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση του διδακτικού-ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή του Τμήματος.

Το όραμα του Τμήματος είναι να συνεχίσει να υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ευρύτερα κοινωνικούς, με προσήλωση στις αρχές της αριστείας, της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Το Τμήμα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΑΠΘ και με την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Μέσω της ανασκόπησης, του επανασχεδιασμού και του επαναπροσδιορισμού της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να συμβάλει στην επιδίωξη ολόκληρου του ΑΠΘ για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που θα βοηθήσουν τη χώρα προς μια σταθερή πορεία γνήσιας ανάπτυξης.