Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων στις εκλογές για την ανάδειξη των 5 μελών της Κοσμητείας