Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ