Λήψη πτυχίου μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

1. Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και την τροποποίηση του Εσωτερικού κανονισμού του ιδρύματος, οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και δεν θα ορκιστούν με φυσική παρουσία τουλάχιστον έως 30/11/2020 εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων, θα παραλάβουν αντίγραφα πτυχίου με την ένδειξη "έλαβε πτυχίο στις 30/11/2020". Οι τελετές ορκωμοσίας δύναται να πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη των μέτρων και τουλάχιστον όχι έως 31/12/2020, ενώ όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σ' αυτές παρόλο που θα έχουν λάβει αντίγραφα πτυχίου. Θα ακολουθήσει τότε σχετική ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης.

2. Αν κάποιοι από τους παραπάνω δικαιούχους πτυχίου δεν θελήσουν να παραλάβουν αντίγραφα πτυχίου και επιθυμούν να ορκιστούν με φυσική παρουσία, όταν αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το αντίγραφο πτυχίου τους θα αναγράφει "ορκίστηκε στις (ημερομηνία μελλοντικής ορκωμοσίας)" και πρέπει να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν δεν παραληφθεί η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση από τη Γραμματεία μαζί με τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν, τα αντίγραφα πτυχίου θα εκδοθούν κανονικά όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.

3. Για όσους δεν επιλέξουν να στείλουν την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή λήψης πτυχίου είναι η αποστολή της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της βεβαίωσης διαγραφής από τη φοιτητική εστία (για όσους διέμεναν εκεί) στη διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις 30/10/2020:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Τ.Κ.54124

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι ακαδημαϊκές ταυτότητες θα ακυρωθούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία.

Στην συνέχεια τα πιστοποιητικά λήψης πτυχίου θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις ιδρυματικές τους διευθύνσεις.

 

Οι δηλώσεις ορκωμοσίας θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 4-11-2020, αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 5-11-20 θα οριστούν  για Μάρτιο 2021.

Υποβολή από τη θυρίδα της Γραμματείας 11.30-13.00 καθημερινά. Οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στο e-mail της γραμματείας info@law.auth.gr. μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού .

Θα πρέπει να στείλουν

Αίτηση ορκωμοσίας

Αίτηση για βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη της Νομικής ότι δεν οφείλουν συγγράμματα (θα επικοινωνήσουν  με την βιβλιοθήκη για να μας κατεβάσουν τη βεβαίωση) 

Φωτοτυπία της Ταυτότητας

Τα έντυπα θα τα βρουν στο site της Νομικής στο link

(http://law-new.web.auth.gr/el/node/5274)

Υπεύθυνη δήλωση (εφόσον επιθυμούν να ορκιστούν με φυσική παρουσία)

                                                                                                             Από τη Γραμματεία