Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2024

 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 19  του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4692/2020 (Α΄114), την ΚΥΑ αρ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (Β΄2481) και το έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 25649/7-5-2021.

  1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
  2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.
  3. Η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι ηλεκτρονική και θα διεξαχθεί από τις 8.30 έως τις 15.30 της Τετάρτης 16 Ιουνίου 2021. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή θα επαναληφθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή θα επαναληφθεί την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
  4. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του ΔΕΠ του Τμήματος, που συγκροτούν τη Νομική Σχολή.
  5. Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για τη θέση του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Παρασκευή 4  Ιουνίου 2021 (ώρα 14.00) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής

H Κοσμήτορας

της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ

Καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου