Πρακτικό ορισμού διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας