Νομοθεσία

1) Υπουργική Απόφαση Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β’) 'Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.'

2) Υπουργική Απόφαση με αριθμό 92983/Ζ1/11-06-2015  (ΦΕΚ 1329 τ. Β’/02-07-2015) 'Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β’)  'Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης' Yπουργική Aπόφαση 'Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.'

3) Υπουργική Απόφαση με αριθμό 48918/Ζ1 ΦΕΚ1818/29-4-2021Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.