Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Από 1/10/2015 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός προγράμματος προπτυχικακών σπουδών (όπως ισχύει μετά από την εφαρμογή βελτιώσεων από την 1/10/2017)

Από 1/09/2020 τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.