ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧ.) 2017-2018 ΣΕΠΤ