Διεθνείς Συνεργασίες ΑΠΘ με άλλα ΑΕΙ (στις οποίες συμμετέχει η Νομική Σχολή)

Tο Τμήμα Νομικής και ήδη Νομική Σχολή του ΑΠΘ αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωση εξελίξεων της ευρωπαϊκής και διεθνούς παιδείας και πολιτισμού. Ευθύς εξ αρχής διείδε τη σημασία των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων και των δικτύων ανταλλαγών φοιτητών/τριών, καθώς και προσωπικού, στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη δημιουργία πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων των διαφόρων χωρών. Συνεπώς, η Σχολή με συγκερασμό του ακαδημαϊκού της χαρακτήρα αφενός, και αυτού της παραγωγής ερευνητικών αποτελεσμάτων αφετέρου, με στόχο την ανάπτυξη μιας έντονα δυναμικής ερευνητικής παρουσίας σε επίπεδο αριστείας τόσο σε Ευρωπαϊκή όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, δραστηριοποιείται ποικιλοτρόπως: αναλαμβάνει ενεργά τον συντονισμό καινοτόμων προγραμμάτων με τη συμμετοχή σε προγράμματα άλλων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Ειδικότερα δε, το Τμήμα συμμετέχει σε διμερείς συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού είτε Ευρωπαϊκά είτε υπερατλαντικά. Αρμόδιο για τις συμφωνίες αυτές είναι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Α.Π.Θ.  

Πληροφορίες για τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών/τριών Erasmus+ στα οποία συμμετέχει η Νομική Σχολή μπορείτε να αντλήσετε από την Ιστοσελίδα της Νομικής, καθώς και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ.  Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα LEGIS (Legal Aspects of Information Society) προσφέροντας εντα­τικά μαθήματα 15 ημερών σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας (Υπεύθυνος για το ΑΠΘ: Ιγγλεζάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής).

Παράλληλα με το Πρόγραμμα ERASMUS λαμβάνουν χώρα:

1. Τα Ελληνοελβετικά Σεμινάρια, τα οποία από το 1992 συνδιοργανώνει η Νομική Σχολή του ΑΠΘ και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, με ποικιλία θεματικών ενοτήτων.

2. Οι Εικονικές Δίκες και Διεθνείς Διαγωνισμοί.

3. Η ELSA THESSALONIKI, ένας διεθνής, ανεξάρτητος, μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της νομικής επιστήμης και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές Νομικής, ασκουμένους και νέους δικηγόρους. Στόχος του  η επαφή και εξοικείωση των μελών με τα νομικά συστήματα άλλων χωρών και τις διεθνείς σχέσεις, με την ενασχόληση με αλλοδαπές δικαιικές τάξεις και το διεθνές δίκαιο καθώς, επίσης, με προσωπικές συναντήσεις και συλλογή προσωπικών εμπειριών. Η ELSA Thessaloniki, ένα από τα τοπικά παραρτήματα της Ομοσπονδίας της ELSA Greece, απευθύνεται στους φοιτητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατ’ επέκταση στους νέους νομικούς της πόλης.

4. Η AIESEC - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Η AIESEC αποτελεί τον μεγαλύτερο μη κυβερνητικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό παγκοσμίως, ο οποίος προσφέρει πρακτική άσκηση και εθελοντικά προγράμματα.

5. Η Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων της οποίας διδάσκονται τρία προπτυχιακά μαθήματα, ενώ παράλληλα, διοργανώνονται επιστημονικές ημερίδες, διαλέξεις και συνέδρια με συμμετοχή ακαδημαϊκών και δικαστικών, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

6. Η Έδρα Jean Monnet «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί», με στόχο να προάγει τη συγκριτική νομική έρευνα και διδασκαλία σε θέμα­τα θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.

7. Η Έδρα Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση», με στόχο την εμβάθυνση της έρευνας σε θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής και διοίκησης, καθώς και της διδασκαλίας της.

Όσον αφορά στις Διεθνείς συνεργασίες της Νομικής Σχολής επιπροσθέτως του Προγράμματος ERASMUS, η Σχολή συμμετέχει παράλληλα σε πλήθος συμφωνιών με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο διεθνών διμερών συμφωνιών. Στόχος η προβολή αφενός της δραστηριότητας της Σχολής με την ανάδειξη και προώθηση του γνωστής ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού της έργου, και αφετέρου η διεθνής δικτύωσή της με διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, για την αναβάθμιση και ενίσχυση της ερευνητικής της υποδομής και της προσαρμογής της στα διεθνή πρότυπα για την ερευνητική αριστεία. Η εξειδικευμένη μορφή της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών ποικίλλει κατ’ αντιστοιχία με τη συμφωνία. Στην πλειονότητα των συμφωνιών προβλέπεται η ανταλλαγή διδασκόντων, ενώ σε κάποιες η ανταλλαγή προπτυχιακών ή μεταπτυχια­κών φοιτητών καθώς και άλλες δραστηριότητες. Στην ιστοσελίδα του Τμή­ματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου είναι ανηρτημένες όλες οι συνεργασίες των συμμετεχόντων Σχολών/Τμημάτων του ΑΠΘ, με αναλυτικές μάλιστα πληροφορίες, όπως και τα σκαναρισμένα υπογεγραμμένα πρωτότυπα κείμενα της αρχικής Συμφωνίας και της τελευταίας ανανέωσής της.