Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ)

Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) αποτελεί μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ελεγχόμενη από τη Σύγκλητο. Είναι συνδεδεμένο λειτουργικά με τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και στεγάζεται σε χώρο που του έχει παραχωρηθεί στο Κτίριο της Σχολής. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και επικουρείται, σε ό,τι αφορά την επιστημονική και λοιπή δράση του, από πολυμελές, διεπιστημονικά συγκροτημένο, Επιστημονικό Συμβούλιο. Είναι κατά βάση αυτοχρηματοδοτούμενο, αντλώντας πόρους από ερευνητικά προγράμματα εντός ή εκτός της ΕΕ, από επιχορηγήσεις, από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αξιολόγησης, από τις πωλήσεις δημοσιευμάτων έντυπης ή ψηφιακής μορφής καθώς και από δίδακτρα στο πλαίσιο της οργάνωσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης ή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα του ΚΕΝοΠ: http://celc.web.auth.gr/?page_id=38