Standing Committees of the Faculty of Law

STANDING COMMITTEES OF THE FACULTY

RECOMPOSITION 2020-2021

 

 1. THE COMMITTEE ON FINANCE

 • E. Tziva-President
 • G. Karavokyris 
 • D. Lentzis
 •  A. Zachariadis 
 • K.Kyriazopoulos
 • A.Papazi
 • E.Giakoumelou

2.  THE COMMITTEE ON UNDERGRADUATE STUDIES AND STUDY GUIDE

 • E. Sachpekidou
 • N. Bitzilekis 
 • K.Gogos
 • I. Iglezakis
 • A.Kotzampasi
 • S. Psychomanis
 • D. Manou
 • M. Stefou

3. THE COMMITTEE ON POSTGRADUATE STUDIES 

 • M. Kaiafa-Gbandi-President 
 • A. Tsaousi 
 • A. Papadopoulou 
 • D. Zerdelis 
 • K. Chryssogonos 
 • P. Glavinis 
 • D. Tournas

4. THE COMMITTEE ON SCIENTIFIC EVENTS AND CONNECTION WITH JUDICIAL ACTS

 • E. Vassilakakis – President
 • Α. Valtoudis
 • Α. Despotidou
 • Th. Papakyriakou
 • K. Papakonstantinou
 • Μ. Pikramenos
 • Α. Takis
 • K. Fountedaki
 • S. Psychomanis
 • E. Topalidou

5. THE COMMITTEE ON LIBRARY, HISTORICAL FILE AND ELECTRONIC PUBLICATIONS

 • I. Stefanidis (President)
 • R. Giovannopoulos
 • I.  Kamtsidou
 • T. Kosmides
 • A. Tassikas
 • C. Papageorgiou
 • M. Kaiafa-Gbandi 
 • E. Giannitsiou

6. THE RESEARCH PROMOTION COMMITTEE

 • G. Psaroudakis(President) 
 • V. Kourtis  
 • G. Nouskalis 
 • L. Zervogianni 
 • C. Vlachos 
 • K. Savvaidou 
 • E. Samaridou

7. THE LIFELONG LEARNING COMMITTEE

 • T. Papadopoulou –(President)
 • A. Gizari
 • Ev. Rizos
 • M. Sarigiannidis
 • A. Tsaousi
 • K. Chatzikostas
 • E. Samaridou

8. THE SOCIAL POLICY COMMITTEE

 • M. Archimandritou-President
 • St. Koumanis
 • V. Pergantis
 • D. Papadatou
 • N. Tellis
 • Efr. Gkoutziamani

9. THE EVALUATION COMMITTEE

 • Th. Papakyriakou:President
 • A-M. Konsta
 • L. Zervogianni
 • L. Papadopoulou
 • G. Psaroudakis
 • A. Tsaoussi
 • D. Manou
 • M. Stefou

10. THE FACULTY BUILDING COMMITTEE

 • Ε.Tziva-President
 • J. Ktenidis
 • I. Mathioudakis
 • K. Chatzikostas
 • D. Sideris
 • A. Sidiropoulos