Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα παρακάτω 15 μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 4485/2017. Από αυτά τα επτά πρώτα υλοποιούνται αποκλειστικά από το Τμήμα Νομικής. Το 8ο και το 9ο είναι διακρατικά και υλοποιούνται σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Γαλλίας και της Κύπρου. Το 10ο και το 11ο είναι διιδρυματικά και υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το 12ο έως και το 15ο είναι διατμηματικά και υλοποιούνται σε συνεργασία με Τμήματα του ΑΠΘ. 

Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

1. ΠΜΣ με τίτλο: «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»

2. ΠΜΣ με τίτλο: «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη»

3. ΠΜΣ με τίτλο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές»

4. ΠΜΣ με τίτλο: «Εμπορικό Δίκαιο»

5. ΠΜΣ με τίτλο: «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»

6. ΠΜΣ με τίτλο: «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες»

7. ΠΜΣ με τίτλο: «European Business and Economic Law»

 

Β. Διακρατικά ΚΟΙΝΑ προγράμματα μεταπτυχιακών ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (δδπμσ)

8. ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο»

Διακρατικό Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université Toulouse Capitole)

9. ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Διακρατικό Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου

σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

 

Γ. Διϊδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΔΠΜΣ)

10. ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»

11. ΔΔΠΜΣ «Δίκαιο και Οικονομικά»

Δ. Διατμηματικα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ)

12. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»

13. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση»

14. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»

15. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές»